überlegungen zum Mechanismus der Erinnerung : kioku no mekanizumu ni tsuite no shousatsu

photo : überlegungen zum Mechanismus der Erinnerung : kioku no mekanizumu ni tsuite no shousatsu, tenrankai no yousu

überlegungen zum Mechanismus der Erinnerung : kioku no mekanizumu ni tsuite no shousatsu, tenrankai no yousu

 

basho

 

concept

The exhibition,  "Essig Salz und Käse", ArToll Labor e.V., Bedburg-Hau, Germany, 1999
überlegungen zum Mechanismus der Erinnerung : kioku no mekanizumu ni tsuite no shousatsu, tenrankai no yousu überlegungen zum Mechanismus der Erinnerung : kioku no mekanizumu ni tsuite no shousatsu, tenrankai no yousu film-case no naka
überlegungen zum Mechanismus der Erinnerung : kioku no mekanizumu ni tsuite no shousatsu, tenrankai no yousu film-case no naka
   
photo :  BH0812A
photo : 04-11A
photo . bh 02-29
BH08-12A

BH04-11A

BH02-29
photo : BH 01-28
photo : BH 08-29
photo : BH 06-03
BH01-28 BH08-29 BH06-03

 

 

 
künstlerhaus deno tenji

photo : künstlerhaus deno tenji

photo : künstlerhaus deno tenji photo : künstlerhaus deno tenji
photo : künstlerhaus deno tenji  
 
fuge deno tenji, 2004
photo : fuge deno tenji, 2004
photo :  fuge deno tenji, 2004

 

 

photo : fuge deno tenji, 2004tulip

photo : fuge deno tenji, 2004
photo : fuge deno tenji, 2004 photo : fuge deno tenji, 2004
home     contact    links